Naredni opšti  uslovi korištenja važeći su za iznajmljivanje bicikala od strane Supermarket d.o.o. (u daljem tekstu Nextbike BiH).

 

 • 1 Nadležnost i važenje Opštih uslova korištenja

Nextbike BiH (“pružatelj usluge”) iznajmljuje bicikle registrovanim korisnicima sve dok je usluga dostupna

Opšti uslovi korištenja primjenjuju se za sljedeće nextbike sisteme: Nextbike Sarajevo, Nextbike Zenica. Za nextbike sisteme  u zemljama i gradovima različitim od navedenih, primjenjuju se lokalni uslovi korištenja.

Najmove i povrate moguće je vršiti putem mobilne aplikacije, terminala ili korisničke kartice

Individualni usmeni dogovori između ugovornih strana za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, a koji odstupaju od ovih Opštih uslova korištenja, moraju  biti pismeno odobreni i potvrđeni od strane Nextbike BiH.

 

 • 2 Registracija i prihvatanje registracije

Aplikacija za registraciju moguća je putem mobilne aplikacije, web stranice www.nextbike.ba, terminala ili lično na prodajnim mjestima Nextbike partnera. Kako bi postao registrovan korisnik, aplikant mora imati najmanje 18 godina u trenutku prihvatanja aplikacije.

Na osnovu prijema svih relevantnih podataka, pružatelj usluga odlučuje da li će ili ne prihvatiti poslovnu relaciju sa aplikantom. Kao dio procesa aplikacije, pružatelj usluge je ovlašten koristiti servis WorldPay kako bi provjerio kreditnu sposobnost aplikanta.

Nakon registracije, aplikant će primiti PIN koji se koristi za prijavu na mobilnu aplikaciju ili web stranicu, kao i za vršenje najmova i povrata na terminalima.

Nakon uspješne registracije i aktivacije računa, klijent može koristiti Nextbike bicikle bilo gdje u svijetu. Pregled pojedinačnih lokacija vidljiv je na www.nextbike.ba . Ukoliko klijent želi iznajmiti bicikle u drugim sistemima, različitim od onog u kojem je registrovan, biće informisan o različitim lokalnim tarifama i Opštim uslovima korištenja.

Za iznamljivanje koje je podložno naknadama, prije početka najma potrebno je osigurati važeće sredstvo plaćanja ili prepaid kredit na korisničkom računu. Naknade i važeći cjenovnik korištenja Nextbike usluge vidljivi su na www.nextbike.ba

Korisnik je dužan odmah obavijestiti Nextbike BiH o svim promjenama osobnih podataka koji se javljaju tokom poslovnog odnosa.

 

 • 3 Uslovi korištenja bicikala

Bicikl za najam nije dozvoljeno koistiti:

osobama mlađim od 18 godina (osim ako su u pratnji punoljetne osobe),

za prevoz drugih osoba, a posebno djece

Za putovanja van granica područja Bosne i Hercegovine,

za iznajmljivanje trećim licima,

pod uticajem alkohola ili droge

U nepovoljnim vremenskim uslovima (npr. jak vjetar, kiša i olujno nevrijeme) ili bilo koje druge vremenske uslove koji su nepovoljni za korištenje bicikla. Korisnik se mora pridržavati saobraćajnih pravila i ZOBS (Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH)

Prilikom vožnje bicikla, ruke moraju obavezno biti na upravljaču

Korpu na biciklu obavezno koristiti kako je propisano i ista ne smije biti preopterećena (maksimalna nosivost korpe je 5kg)

Neovlašteno prepravljanje i promjene na biciklima nisu dozvoljeni.

U slučaju neautorizovanih promjena ili neispravne upotrebe bicikla, Nextbike BiH ima pravo prekinuti poslovnu relaciju sa korisnikom i onemogućiti korisniku dalje najmove i korištenje.

Nakon uspješnog povrata bicikla, ukoliko korisnik želi ponovo koristiti bicikl, potrebno je pokrenuti ponovni proces najma.

Ako klijent bicikle daje trećoj strani da ga koristi, klijent mora garantovati da je treća strana upoznata sa Opštim uslovima poslovanja. Klijent  je odgovoran za postupke trećih osoba koje koriste bicikl u istoj mjeri kao i za vlastite postupke. Ukoliko se bicikl pozajmljuje trećoj osobi, on / ona mora biti stariji od 18 godina.

 

 • 4 Ograničenja u iznajmljivanjima

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, svaki klijent može istovremeno unajmiti dva bicikla na jedan korisnički račun. Pojedinačni aranžmani vezani za dostupnost broja bicikala mogući su uz potvrdu Nextbike BiH.

 

 • 5 Trajanje najma

Početak trajanja najma kreće od trenutka dobijanja šifre za otključavanje lokota i/ili automatskog otključavanja parking stalka.

Službeni završetak najma dešava se prijemom informacije s terminala (u slučaju vraćanja bicikla na parkirno postolje) ili od strane klijenta putem mobilne aplikacije (u slučaju kada je bicikl zaključan za drugi bicikl). Služba za korisnike mora odmah biti obaviještena o bilo kakvim problemima putem telefonske linije. Naknadne obavijesti i zahtjevi povezani sa njima će se smatrati nevažećim.

 

 • 6 Stanje bicikala

Nextbike BiH će uvijek nastojati držati bicikle u voznom stanju.

Prije korištenja bicikla korisnik je dužan provjeriti da li je bicikl u voznom stanju . Uoči li korisnik da bicikl nije ispravan, može obavijestiti Nextbike BiH putem telefona ili emaila.

 

 • 7 Parkiranje bicikala

Korisnik je obavezan poštovati saobraćajna pravila prilikom parkiranja. Također mora paziti da bicikl ne utiče na bezbjednost drugih u saobraćaju, da ne ometa druga vozila i prometu, te da ne oštećuje treća lica i njihovu imovinu. Nožica za parkiranje se treba koristiti svaki put prilikom parkiranja bicikla, a bicikl treba biti parkiran u parking stalak kada je isti na raspolaganju.

Zabranjeno je stalno ili privremeno parkirati bicikl:

Na šetnicama koje su time reducirane na širinu manju od 1,5 m

ispred ili blizu prolaza za slučaj nužde  ili požarnog puta

na način da bicikl prekriva oglasne površine / reklame

na ogradama privatnih ili državnih  građevinskih objekata

na tramvajskim i autobuskim stajalištima

U zgradama, dvorištima ili u bilo kojem tipu vozila.

Bicikl mora biti ispravno zaključan kada nije u upotrebi, čak i kada ga korisnik na kratko vrijeme ostavlja bez nadzora.

Korisnik je odgovoran za isplatu bilo koje službene kazne i / ili potraživanja od strane trećih osoba nastalih uslijed nepridržavanja ovih propisa ili zakonskih propisa.

Korisnik ne smije trajno parkirati bicikle u parkovima / zelenim površinama ili na privatnoj imovini.

 • 8 Povrat bicikla

Bicikl mora biti vraćen tako da je jasno vidljiv na jednoj od službenih Nextbike lokacija objavljenih online (ili na mobilnoj aplikaciji).

Prilikom povrata bicikla, korisnik je dužan isti parkirati na jednoj od službenih Nextbike stanica na način da bicikl gurne u stalak dok ne čuje zvučni signal te dodatno zaključati  bicikl mehaničkim lokotom. Bicikl mora biti zaključan mehaničkim lokotom, a šifra na lokotu mora biti različita od one koju je korisnik dobio na početku najma.

Ukoliko na stanici nema slobodnih stalaka, korisnik je dužan bicikl zaključati lokotom za drugi bicikl i ručno završiti najam koristeći terminal ili mobilnu aplikaciju. Ukoliko korisnik ne završi najam koristeći terminal ili mobilnu aplikaciju, Nextbike BiH nije obavezan refundirati trošak nastao nepravilnim povratom bicikla.

Korisnik je dužan dati informacije o povratu bicikla na upit iz Nextbike BiH 48 sati nakon perioda najma bicikla.

Ukoliko korisnik ne vrati bicikl na službenu Nextbike stanicu, da pogrešne informacije ili potpuno zaboravi vratiti bicikl, Nextbike BiH ima pravo teretiti korisnika u skladu sa važećim cjenovnikom objavljenim na www.nextbike.ba

 • 8 Odgovornosti Nextbike BiH / Odgovornosti korisnika

Korisnik koristi bicikl na vlastiti rizik i odgovornost. Korisnik preuzima punu odgovornost za štetu koju je prouzročio i odgovornost za bilo kakvu drugu štetu uzrokovanu prema sebi i/ili  trećim osobama, uključujući i štete nastale posjedovanjem opasnih stvari tijekom razdoblja najma.

Korisnik je odgovoran od trenutka primanja koda za zaključavanja pa sve dok Nextbike BiH ne provjeri uspješan povrat bicikla ili je bicikl unajmljen od strane drugog korisnika.

U slučaju primjećene nastale štete, korisnik će biti obaviješten od strane Nextbike BiH.

Korisnik je odgovoran za štetu 48 sati nakon vremena najma u skladu sa specifičnim troškovima materijala i rada. Ovo nije važeće za štete uzrokovane grubom nepažnjom ili krađom.

Ako od trenutka primanja koda za zaključavanje do trenutka provjere uspješno vraćenog bicikla ili najma bicikla od drugog korisnika, bicikl bude ukraden ili se desi oštećenje koje se ne može popraviti, korisnik  je dužan nadoknaditi ekvivalent ukradenog / uništenog bicikla.

Korisnik je odgovoran za sve troškove i štete nastale uslijed prekršaja protiv obaveze sarađivanja.

Nextbike BiH ne snosi odgovornost za štetu predmeta koji se prevoze s biciklom u slučaju nepravilne upotrebe.

Nextbike BiH nije odgovoran za štetu za kupca, ako se bicikl koristi suprotno ovim Općim uvjetima i odredbama.

Ukoliko je bicikl ukraden tokom trajanja najma, korisnik je dužan odmah obavijestiti Nextbike BiH na broj telefona +387 28 21 29 i najbližu policijsku stanicu ili najbliže policijskog službenika kojeg vidi u trenutku krađe.

 

 • 9 Obaveze klijenta u slučaju nezgode

Nextbike BiH mora odmah biti obaviješten o nezgodama. U slučajevima nezgoda koje uključuju ne samo korisnika, već i vlasništva treće strane ili drugih osoba, korisnik je dužan odmah prijaviti incident policiji. Ako to ne učini, korisnik će biti odgovoran za štetu koju je nastala Nextbike BiH zbog kršenja navedene obaveze.

 

 

 • 10 Povjerljivost podataka

Korisnik je odgovoran za sprečavanje neovlaštenog korištenja korisničkih podataka od strane trećih lica. To se posebno odnosi na personalizirani PIN / lozinku.

Nextbike BiH izričito navodi da nextbike zaposlenici nisu ovlašteni i nikada neće tražiti ili pitati za lozinku korisnika.

Korisnik može promijeniti osobne podatke u bilo koje vrijeme i onoliko često koliko želi.

Ukoliko korisnik ima razloga vjerovati da su njegovi korisnički podaci ugroženi ili zloupotrijebljeni, dužan je o tome odmah obavijestiti Nextbike BiH.

Kupac može deaktivirati svoj korisnički račun putem pisane obavijesti poslane na Nextbike BiH (info@nextbike.ba).

 

 • 11 Zloupotreba i isključivanje

Nextbike BiH ima pravo, u slučaju neizmirenih obaveza, a posebno u slučajevima zloupotrebe, otkazati prava korisnika i onemogućiti dalje korištenje usluge.

 

 • 12 Cijene korištenja i obračuni

Obračun svih naknada i usluga naplaćuje se na osnovu cijena koje vrijede na početku svake pojedinačne upotrebe bicikla. Naknade se obračunavaju na osnovu  važećeg cjenovnika objavljenog na https://www.nextbike.ba/bs/sarajevo/cijene/.

Specijalne tarife i posebne pogodnosti (besplatne minute, reducirana cijena najma) ili ostali pokloni/vaučeri primjenjuju se samo  za jedan unajmljeni bicikl.

Specijalne tarife moguće je otkazati slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@nextbike.ba. Otkazivanje specijalnih tarifa ne dovodi do automatske deaktivacije nextbike korisničkog računa. Ukoliko korisnik želi deaktivirati svoj račun, to može učiniti slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@nextbike.ba .

 

 • 13 Plaćanje i odgođeno plaćanje

Korisnik je dužan platiti nastala dugovanja putem kreditne kartice, uplatom na transakcijski račun ili gotovinom na prodajnom mjestu partnera.

U slučaju da ne bude moguće direktno zaduženje i naplata sa kreditne kartice korisnika, zbog nedovoljno raspoloživih sredstava ili drugog razloga, Nextbike BiH ima pravo od korisnika zahtijevati naplatu cjelokupnog iznosa dugovanja i prekinuti pružanje usluge /deaktivirati korisnički račun sve dok korisnik ne izmiri nastala dugovanja.

Važenje Nextbike kredita na korisničkom  računu je 12 mjeseci od datuma plaćanja. Nakon isteka navedenog perioda, Nextbike BiH ima pravo deaktivirati korisnički račun i brisati preostali Nextbike kredit.

Nextbike BiH naplaćuje svoje usluge prema trenutačnoj cijeni i cjeniku koji je dostupan na www.nextbike.ba. Istorija najmova i uvid u račun (uključujući troškove i periode) može se pregledati na računu www.nextbike .ba i mobilnoj aplikaciji.

Terećenje i naplata sa računa korisnika dešava se automatski. Ipak, Nextbike BiH zadržava pravo pismenim putem ili telefonom tražiti od kupca da plati nastale neizmirene obaveze.

Prigovori na obračune i naplate moraju se podnijeti pismenim putem na info@nextbike.ba u roku od 14 dana od dana nastalog obračuna/transakcije.  

U slučaju opravdanog prigovora, Nextbike BiH će izvršiti kupcu povrat novca u roku od 7 dana.

 • 14 Brisanje korisničkog računa

Obje ugovorne strane mogu raskinuti ugovorni odnos u bilo kojem trenutku. Klijent može deaktivirati svoj korisnički račun putem pisane obavijesti poslane putem e-maila na: info@nextbike.ba

 

 • 15 Pravila o privatnosti

Nextbike BiH prikuplja, pohranjuje i koristi osobne podatke korisnika, u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza i ispunjavanja bilo kojih drugih zakonskih obaveza. Nextbike BiH je dužan koristiti te podatke samo u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka Bosne i Hercegovine i Opće uredbe o zaštiti podataka.

Nextbike BiH ima pravo otkriti informacije istražnim tijelima, u mjeri u kojoj je to nužno, osobito adresu korisnika, ako bi se protiv korisnika pokrenuo postupak istrage kaznenog djela. U svrhu plaćanja, podaci o sredstvu plaćanja korisnika prenijet će se na naše partnere za plaćanje radi provjere i naplate obračunatih naknada. Nakon izvršene registracije, bankovni podaci korisnika nisu vidljivi uposlenicima Nextbike BiH.

 Dodatne informacije o korištenju, administriranju i obradi osobnih podataka možete pogledati u našim Pravilima o privatnosti (online na www.nextbike.ba).

 • CorvusPay
 • Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128/256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između vašeg računala i CorvusPay servisa, te obratno. CorvusPay servis i financijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju i nisu dostupni neovlaštenim osobama.

   

  Call-Centar: +387 33 28 21 29

  Email: info@nextbike.ba  

   Internet:

  www.nextbike.ba