OPŠTI USLOVI POSLOVANJA


§1 OGRANIČENJA PRILIKOM IZNAJMLJIVANJA

Svaki korisnik ima pravo unajmiti najviše dva bicikla na jedan korisnički račun.


§2 USLOVI IZNAJMLJIVANJA BICIKLA

1)Bicikle za najam nije dozvoljeno koristiti:

a) osobama mlađima od 18 godina (osim ako su u pratnji punoljetne osobe koja je unajmila bicikl; u tom slučaju punoljetna osoba u svakom pogledu odgovara za maloljetnu osobu)

b) za prijevoz drugih osoba osim vozača (iz sigurnosnih razloga, djecu je posebno zabranjeno prevoziti na biciklu!)

c) za putovanje van granica Bosne i Hercegovine

d) za prijevoz zapaljivih tvari, eksploziva, otrovnog ili opasnog materijala

e) za sudjelovanje na biciklističkim utrkama ili događajima na kojima se testiraju bicikli

f) za podnajam trećim fizičkim ili pravnim osobama

g) prilikom jakog vjetra i lošeg vremena

h) pod uticajem alkohola i droge

2) Korisnik se mora pridržavati saobraćajnih pravila i ZOBS (Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama/Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima)

3) Prilikom vožnje ruke moraju obavezno biti na upravljaču

4) Košaricu na biciklu obavezno koristiti kako je propisano i ne smije ju se preopteretiti (maksimalna nosivost košarice je 5 kg), prilikom smještanja stvari u košaricu pripazite da ih dobro učvrstite kako ne bi ispale prilikom vožnje

5) Neovlaštene preinake ili promjene nisu dozvoljene, kao niti upotreba bicikala suprotno njihovoj namjeni i općenito korištenje istih suprotno ovim općim uvjetima poslovanja.

6) Kod neovlaštene upotrebe, Supermarket d.o.o. (licencirani nextbike partner za Bosnu i Hercegovinu, u daljnjem tekstu NEXTBIKE BIH) ima pravo poništiti Vaše članstvo

7) Kod povrata bicikla i nakon prijema SMS poruke, korisnik ne može ponovno koristiti bicikl sa istom šifrom, dobivenom prilikom iznajmljivanja bicikla. Za ponovno korištenje vraćenog bicikla, potrebno je pokrenuti novi proces najma bicikla.


§3 TRAJANJE NAJMA I ODGOVORNOSTI

Početak najma bicikla kreće od trenutka dobivanja nextbike šifre za otključavanje katanca.

Korisnik će informisati NEXTBIKE BIH o završetku najma u skladu sa paragrafom 6. Korisnik će dobiti potvrdu putem mobilnog telefona ili direktno na terminalu. Primljenom potvrdom naplata najma bicikla prestaje.


§4 USLOVI NAJMA BICIKLA

NEXTBIKE BH će uvijek nastojati držati sve bicikle u voznom stanju.

Uoči li korisnik da bicikl nije ispravan, dužan je obavijestiti NEXTBIKE BH na besplatan telefon +387 33 28 21 29

Prije korištenja bicikla poželjno je da korisnik provjeri bicikl

Korisnik je dužan provjeriti da li je bicikl u voznom stanju (rama, gume, kočnice, svjetlo…)

U slučaju da korisnik primijeti tehničku neispravnost bicikla na početku ili tokom trajanja najma, obvezan je o tome obavijestiti NEXTBIKE BH na besplatan telefon +387 33 28 21 29 i izvršiti prekid najma


§5 PARKIRANJE UNAJMLJENOG BICIKLA

1) Korisnik je dužan parkirati bicikl na vidljivom mjestu. Obavezuje se da će poštivati saobraćajna pravila prilikom parkiranja. Također mora paziti da bicikl ne utiče na sigurnost drugih u saobraćaju. 2) Ako na NEXTBIKE terminalu ima slobodnih stalaka, korisnik je dužan parkirati bicikl na stalak.

3) Zabranjeno je parkirati unajmljeni bicikl :

a) na semaforu

b) na automatu za parking karte

c) na saobraćajnim znakovima

d) na pješačkom prijelazu

f) na prostoru izlaza u slučaju opasnosti

g) na način da bicikl prekriva nečije oglasne površine / prostor za oglašavanje


4) Unajmljeni bicikl mora biti zaključan kada nije u upotrebi, čak i ako će korisnik biti samo nakratko odsutan

5) Za sve neskladnosti i postupke koji su u suprotnosti s opšim uslovima poslovanja, korisnik je dužan snositi troškove sukladno važećem cjenovniku dostupnom na webportalu www.nextbike.ba

6) Zabranjeno je parkirati bicikle u kućama, dvorištima ili u vozilima

7) Nextbike bicikli su javni bicikli i kao takvi trebaju biti dostupni što većem broju korisnika i svako zadržavanje bicikla kod jednog korisnika u trajanju dužem od 24 sata kažnjava se sa 195KM po danu!


§6 VRAĆANJE UNAJMLJENIH BICIKALA

1) Korisnik je dužan parkirati bicikl na način da bude vidljiv na jednoj od službenih NEXTBIKE stanica. Lokacije svih službenih stanica objavljene su na www.nextbike.ba.

2) Bicikl mora biti zaključan i šifra na lokotu mora biti ista šifra koju ste dobili na početku, prilikom unajmljivanja bicikla. Korisnik mora obavijestiti NEXTBIKE BH o završetku najma putem mobitela ili interneta. NEXTBIKE BH mora biti obaviješten o službenoj lokaciji najma (ime ulice, kućni broj i broj terminala).

3) Korisnik je dužan zapamtiti lokaciju na kojoj je vratio bicikl minimalno 24 sati nakon povratka. To je nužno zbog eventualnih upita od strane NEXTBIKE BH.

4) Ukoliko servisni tim NEXTBIKE BH ne može pronaći bicikl na lokaciji koju je korisnik javio, davatelj usluga zaračunati će korisniku dodatnu naknadu za ne vraćanje bicikla (trenutni cjenovnik na www.nextbike.ba)


§7 ODGOVORNOSTI NEXTBIKE BH, ODGOVORNOSTI KORISNIKA

1)Korisnik bicikl koristi na vlastitu odgovornost. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za štete koje je sam uzrokovao, kao i odgovornost za svaku drugu štetu koja nastane po korisnika i/ili treća lica, i to kao imalac opasne stvari za vrijeme za koje se bicikl nalazi u njegovom posjedu, izuzev ukoliko se dokaže da je do štete došlo iz razloga koji se može staviti na teret NEXTBIKE BH, a koji razlozi su postojali prije preuzimanja bicikla od strane krajnjeg korisnika. Navedeno se odnosi i na reklamacije trećih osoba, ali ne utiče na zahtjeve za naknadom štete.

2) Odgovornost korisnika za bicikl počinje od trenutka zaprimanja šifre za otključavanje bicikla do trenutka kada je bicikl uspješno vraćen i provjeren od strane NEXTBIKE BIH ili do trenutka unajmljivanja bicikla od strane drugog korisnika.

U slučaju da je uočena šteta na biciklu, korisnik će biti obaviješten od strane NEXTBIKE BIH. Korisnik nije obavezan snositi odgovornost za štete za koje nije informiran od strane NEXTBIKE BIH po isteku 24 sati od najma bicikla. Korisnik može odgovarati za štete nastale u periodu do 24 sata nakon završetka najma skladno troškovima materijala i radne snage potrebne za popravak bicikla u maksimalnom iznosu od 195KM. To ne vrijedi za štete nastale grubom neodgovornošću ili zbog krađe.

Ukoliko od trenutka zaprimanja šifre za otključavanje bicikla do trenutka kada je bicikl uspješno vraćen i provjeren od strane NEXTBIKE BIH ili do trenutka unajmljivanja bicikla od strane drugog korisnika bicikl bude otuđen ili na istom nastanu oštećenja koja se ne mogu otkloniti isti je dužan u roku od 7 dana, naknaditi protuvrijednost otuđenog/uništenog bicikla u ukupnom iznosu od 500,00 KM.

3) Korisnik je odgovoran za svu dodatnu štetu i troškove koji mogu nastati u slučaju da ne surađuje s istražnim timom prilikom utvrđivanja štete i potrage za počiniteljem

4) NEXTBIKE BIH odgovara za namjernu ili grubu nebrigu koja bi išla na štetu korisnicima.

5) NEXTBIKE BIH ne odgovara za stvari koje korisnik prevozi u košarici

6) NEXTBIKE BIH ne odgovara za štete koje korisnik pretrpi u slučaju da bicikl koristi suprotno odredbama ovih opštih uslova poslovanja. Isto vrijedi i za neovlaštenu upotrebu bicikala.

7) Ukoliko tokom trajanja najma bicikla taj isti bicikl bude ukraden, korisnik mora u najkraćem mogućem roku o krađu obavijestiti službu za korisnike / call centar NEXTBIKE BIH na telefon +387 33 28 21 29 i najbližu ispostavu Policijske uprave ili najbližeg policijskog službenika kojega vidi u trenutku krađe. NEXTBIKE BIH treba dobiti broj predmeta pod kojim se vodi prijava o krađi.


§8 NEZGODE S UNAJMLJENIM BICIKLOM

1) U slučaju nezgoda u kojoj nije sudjelovao samo korisnik bicikla nego i druge osobe, korisnik je dužan odmah prijaviti nezgodu u NEXTBIKE BIH i najbližu ispostavu Policijske uprave ili najbližem službenom licu MUP-a u slučaju da bicikl bude otuđen od strane trećih lica.

2) Ako korisnik ne izvrši prijavu krađe, bit će odgovoran za svu štetu koja bude prouzročena NEXTBIKE BH zbog predmetne krađe.


§9 PREGLED OPŠTIH UVJETA

1) NEXTBIKE BH iznajmljuje bicikle registrovanim korisnicima sve dok su bicikli dostupni.

2) Sporazumi koji odstupaju od opštih uslova moraju biti pismeno potvrđeni od strane NEXTBIKE BH


§10 PRIHVATANJE REGISTRACIJE

1) Korisnik se može prijaviti za registraciju lično, telefonom, na terminalu, putem web stranice (www.nextbike.ba ) ili na prodajnim mjestima NEXTBIKE partnera. U trenutku podnošenja zahtjeva za registracijom, korisnik mora obavezno biti stariji od 18 godina, a što isti dokazuje odgovarajućom identifikacijskom ispravom.

2) Nakon prihvaćene registracije, korisnik može koristiti Nextbike bicikle u cijelom svijetu (gdje god postoje nextbike stanice s biciklima). Popis svih gradova sa Nextbike stanicama možete pronaći na www.nextbike.ba.

3) Podnošenjem prijave za registraciju od strane korisnika isti je saglasan da NEXTBIKE BH, nakon prihvatanja registracije može upotrebljavati sve lične podatke dostavljene od strane korisnika, kao i da se isti mogu obrađivati za potrebe ispunjenje međusobnih ugovornih obaveza, te obaveza utvrđenih u ovim Opštim uslovima poslovanja.

4) NEXTBIKE BH provjerava tačnost ličnih podataka, te podataka za plaćanje iz zahtjeva za registraciju korisnika. Ako su podaci važeći, korisnik potpisuje ugovor sa NEXTBIKE BIH

5) Prilikom registracije korisničkog računa, korisnik dozvoljava NEXTBIKE BH da mu dostavi korisničko ime i PIN koje korisnik koristi za aktivaciju svog korisničkog računa.

6) Registracija je prihvaćena u trenutku kada korisnik primi poruku za aktivaciju.

Poruka može biti zaprimljena putem Internet stranice www.nextbike.ba, mobilne aplikacije ili direktno na terminalu

7)Troškovi naknada za registraciju i pretplatničke tarife istaknuti su u važećem cjenovniku i biće naplaćeni prilikom prihvata zahtjeva za aktivacijom.

8)Korisnik je dužan obavijestiti NEXTBIKE BIH o svim promjenama ličnih podataka kao i promjenama podataka za plaćanje (broj kreditne kartice, bankovnog računa…) za sve vrijeme važenja korisničkog računa.


§11 UPOTREBA KORISNIČKE KARTICE

1)Korisnička kartica je važeća do isteka ugovora

2) Za vrijeme perioda u kojem korisnički račun nije aktivan, korisničku karticu neće biti moguće koristiti, sve dok korisnik ne izvrši uplatu i ne aktivira račun. Korisnik može koristiti svoj korisnički račun nakon ponovne aktivacije.

3) Korisničku karticu korisnik može naručiti po uputama i prema tarifama navedenim na www.nextbike.ba

4) Svoju korisničku karticu korisnik može na svoj vlastiti rizik ustupiti trećim licima na korištenje. NEXTBIKE BH nije odgovoran za štetu koja po korisnika može nastati temeljem ovlaštene ili neovlaštene upotrebe korisničke kartice od strane trećih lica.

5) U slučaju gubitka korisničke kartice, korisnik je obavezan o istom odmah i bez odlaganja izvijestiti NEXTBIKE BH i zatražiti deaktivaciju iste. Deaktivacija korisničke kartice se vrši pozivom na broj +387 33 28 21 29

6) Korisnička kartica je važeća 12 mjeseci. Valjanost će se automatski produžiti na sljedećih 12 mjeseci osim u slučaju kada korisnik otkaže korisničku karticu, pismeno ili telefonom, četiri sedmice prije isteka valjanosti. Otkazivanjem korisničke kartice ne otkazuje se automatski i korisnički račun. Ako to želi, korisnik može otkazati korisnički račun na www.nextbike.ba


§12 TAJNOST KORISNIČKIH PODATAKA

1) Korisnik je odgovoran za sprječavanje neovlaštene upotrebe svojih podataka od strane trećih osoba.

2) NEXTBIKE BH svojim zaposlenicima i službi za korisnike daje pismeni upute da nije dozvoljeno tražiti loziku od korisnika osim ukoliko sam korisnik to ne dozvoli.

3) Korisnik može mijenjati lične podatke onoliko puta koliko želi.

4) U slučaju da primijeti da su podaci korisnika zloupotrebljavani, korisnik mora o tome odmah obavijestiti NEXTBIKE BH.

5) Korisnički podaci koji nisu bili korišteni 12 mjeseci ili duže automatski će postati neaktivni. Korisnik može ponovno aktivirati svoj korisnički račun pozivom službi za korisnike ili pismeno putem web stranice www.nextbike.ba

6) Korisnik može sam, u svakom trenutku, svoje podatke na web stranici učiniti neaktivnima ili to može učiniti pozivom službe za korisnike. To se može primijeniti samo u slučaju da korisnik iz određenog razloga želi ugasiti svoj korisnički račun.


§13 NAJAM NEXTBIKE BICIKALA UPOTREBOM KORISNIČKIH PODATAKA, BLOKIRANJE

1) Korisnik može pismeno ovlastiti drugu punoljetnu osobu za korištenje njegovih korisničkih podataka isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Korisnik mora biti siguran da je druga osoba upoznata s opštim uslovima NEXTBIKE BIH. Korisnik je odgovoran za svaku radnju koju napravi treća osoba, ovlaštena od strane korisnika za korištenje njegovih korisničkih podataka.

2) NEXTBIKE BH je ovlašten poništiti korisnička prava ukoliko dođe do kršenja općih uvjeta poslovanja od strane korisnika ili osobe ovlaštene od strane korisnika.

3) Ograničenje odgovornosti u skladu sa članom 7 , tačka 2 se ne može poništiti, ako je korisnik dozvolio zloupotrebu svojih korisničkih podataka namjerno ili grubim nemarom.


§14 NAKNADE I CIJENE

1) Sve naknade za usluge temelje se na važećem cjenovniku i vrijede na početku svakog korištenja bicikla. Cijene su važeće u skladu sa cjenovnikom objavljenom na www.nextbike.ba


§15 PLAĆANJA I ODGODE PLAĆANJA

1) Korisnik je dužan platiti određeni iznos putem svoje kreditne ili debitne kartice.

2) Ukoliko naplata nije moguća zbog nedostatka sredstava na računu korisnika ili zbog drugih razloga zbog kojih je korisnik odgovoran, NEXTBIKE BIH će teretiti korisnika za dodatne troškove (objavljene na www.nextbike.ba). U pojedinim slučajevima NEXTBIKE BIH može utvrditi veće troškove u skladu sa stvarno učinjenim troškovima, osim ukoliko korisnik ne dokaže suprotno u skladu sa cjenovnikom objavljenim na www.nextbike.ba

3) Ako korisnik napravi propust u plaćanju, zaračunat će mu se zatezne kamate u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati FBiH.

4) Ako korisnik napravi propust u plaćanju, NEXTBIKE BIH ima pravo zahtijevati hitnu isplatu svih daljnjih potraživanja prema korisniku, te prekinuti sve ugovorne obaveze, sve dok korisnik ne podmiri sva dotadašnja potraživanja.


§16 OBRAČUNI, NAJAM, PROVJERA

1) Kod završetka najma bicikla, korisnik će biti obaviješten o troškovima na korisničkom računu putem interneta. Takva poruka ne sadrži moguće dodatne troškove usluge.

Direktno terećenje korisničkog računa bit će obrađeno automatski, a NEXTBIKE BH će o tome obavijestiti korisnika putem poruke.

Korisnik može provjeriti sve dosadašnje aktivnosti vezane uz najam bicikala putem svog korisničkog računa na web stranici koristeći dobijenu lozinku. Ako korisnik zahtijeva odvojeni račun, NEXTBIKE BIH zaračunati će iznos za dodatni trošak u skladu sa cjenovnikom objavljenim na www.nextbike.ba

2) Prigovori na naplaćene iznose moraju biti poslani pismenim putem unutar 30 kalendarskih dana od dana kada je izvršena predmetna naplata. Korisnička prava ostaju važeća i nakon isteka perioda od 30 dana ukoliko je priložen argumentiran prigovor. Sljedeći račun korisnika će biti umanjen za predmetni iznos osim ukoliko korisnik ne traži nešto drugo

3) Kupac ima pravo na naknadu sredstava samo u slučaju da ima neosporne tvrdnje ili ako nema mogućnost žalbe.

4) Ukoliko korisnički račun nije korišten tokom 12 mjeseci, kompletan iznos će se prebaciti na račun NEXTBIKE BH i korisnički račun će postati neaktivan.

5) Korisnik može sve bonove/vouchere dostupne na www.nextbike.ba koristiti za svoj korisnički račun. Kod svakog najma bicikla, korisnik može iskoristiti samo jedan bon. Svaki bon može biti iskorišten samo jedanput. Prigovori vezani uz dostupnost ili nedostupnost bonova nisu mogući.


§17 ZAŠTITA PODATAKA

1) NEXTBIKE BH ima pravo čuvati korisničke podatke te ima pravo raspolagati istima samo u svrhe svojeg poslovanja u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

2) NEXTBIKE BH ima pravo snimati sve razgovore, posebno one razgovore koji se odnose na korisnika i uvid u njegov nextbike korisnički račun. Snimanje se koristi za provjeru tačnosti podataka vezanih uz naplatu računa za najam bicikala. Sačuvani podaci su zaštićeni od neovlaštenog korištenja od strane trećih osoba.

3) NEXTBIKE BH ima pravo predati određene podatke korisnika nadležnim vlastima, konkretno adresu korisnika, ukoliko nadležne vlasti podnesu dokaz da je prema korisniku pokrenut postupak zbog počinjenog kaznenog djela.

4) Kada korisnik vrši plaćanje kreditnom karticom, podaci kreditne kartice biti će proslijeđeni partnerskoj kući NEXTBIKE GmbH (World Pay, The Royal Bank of Scotland) na provjeru podataka , u skladu sa iznosom koji je potreban za registraciju i najam bicikla. Nakon registracije korisnika, podaci korisnikove kreditne kartice više nisu vidljivi zaposlenicima NEXTBIKE BIH


§18 OSTALE ODREDBE

1) Korisnik može obrisati svoj nextbike korisnički račun u svakom trenutku ukoliko više ne želi da koristi servis, dok NEXTBIKE BH to može urditi u slučaju da korisnik ne postupa u skladu sa Opštim Uslovima Poslovanja.

2) Za sve eventualne sporove nadležan je Sud u Sarajevu. Za sve sporove koji bi eventualno mogli proizaći iz poslovnog odnosa NEXTBIKE BH i davatelja licence, tvrtke nextbike GmbH, Leipzig, nadležan je sud u Leipzigu, Njemačka.

3) Usmeni dogovori u slučaju sporova nisu mogući.

4) Ukoliko bilo koja stavka ovih Opštih uslova poslovanja nije u potpunosti usklađena s pravnim okvirima Federacije Bosne i Hercegovine, ista ne utiče na važenje ostalih stavki koje su u skladu s pravnim okvirima Federacije Bosne i Hercegovine. Umjesto nevažeće stavke bit će implementirana adekvatna važeća formulacija u skladu sa zakonima Federacije Bosne i Hercegovine.